Преминала съм четиригодишен период на обучение за работа с метода “Семейни констелации” водено от екип международно утвърдени и признати терапевти  (2012 г. – 2016 г.). Обучението включва: 2-годишна Обучителна трениг-програма (над 400 часа специализирано обучение – теория, методология, работа за личностно израстване, практика и работа под супервизия), последвана от още 2-годишно Практическо обучение в работа с метода. Основен водещ на тренинг-програмата: Румен Янкулов – http://familyconstellations.bg; други обучители: Свагито Лийбермайстер (Германия) – https://www.family-constellation.net/, Тарика Глубин (САЩ) – http://www.free4being.com/, Багат Зайлхофер (Германия) – http://www.shangrila.cz/

Участвала съм  като асистент във второ издание на тази Тренинг-програма за обучаващи се в работа с Метода през периода октомври 2014-май 2017 г. 

Първата ми “случайна среща” с Метода Семейни констелации се случи в началото на 2011 г. и това оказа силно трансформиращо въздействие в живота и работата ми.                                                                                                             

Преминала съм обучителна програма по Фамилна психотерапия (през периода 2007-2014 г.) към Психотерапевтичен институт по социална екология на личността /ПИСЕЛ/, с обучители Румен Георгиев и Жени Георгиева. ПИСЕЛ е Тренинг институт по фамилна терапия, член на Камарата на тренинг институтите към Европейската асоциация по фамилна терапия.

ПИСЕЛ се основава на съвременните достижения на системния подход, в рамките на който се използуват различни методи и техники от психодрама, арт терапия, психоаналитична психотерапия, Ериксонова хипноза, процесно ориентирана терапия и други психотерапевтични школи. Основатели на ПИСЕЛ са Румен Георгиев и Женя Георгиева (http://pisep.org/)

Магистър по „Управление на институции за социална работа” (Социален мениджмънт) – Софийски университет „Св. Кл. Охридски”.

Бакалавър по Социална педагогика и социални дейности – Софийски университет „Св. Кл. Охридски”.

Преминала съм специализация „Управление и предоставяне на социални услуги за деца и семейства в общността” към Институт по индустриални отношения и мениджмънт „ОКОМ”, гр. София.

Завършила съм Медицински колеж към Тракийски университет, гр. Стара Загора специалност: Детска медицинска сестра.

Редовно надграждам своите знания и умения чрез участие в специализирани обучения, международни семинари и конференции в областта на социално-психологическата работа и психотерапия, както и в групи за духовно и личностно развитие, част от които са:

 • K-Power® Епигенетични цикли – сертифициран курс, с водещ: Деница Андонова, еднодневен онлайн курс – декември, 2023
 • “Характери и модели на поведения в Неорайхианската аналитична психотерапия”, с водещ: Дора Прангаджийска, 02.12-03.12.2023 г.
 • Дори да ми струва живота” – системни констелации за болести и симптоми, уъркшоп по метода Семейни констелации с международния експерт Стефан Хауснер, 17.06 -18.06.2023 г.
 • Изкуството да фасилитираш” – лечение чрез възстановяване на принадлежността, майсторски клас за професионалисти – по метода Семейни констелации с международния експерт Стефан Хауснер, 15.06 -16.06.2023 г.
 • Корените на любовта” – терапевтична група по метода Семейни констелации със Свагито Лийбермайстер (психотерапевт, Германия), 02.12 – 04.12.2022 г.
 • Кой е вътре- 3-дневен процес за интензивно себеосъзнаване (Who is in-Awareness Intensive), резидентна група с водещ: Промод-Дражен Шивак (хипнотерапевт, Полша), 2022 г.

 • Ген ключове Завръщане към дарбите, онлайн курс, 2021 г.

 • “Техники за емоционална свобода” (ТЕС) – Ниво 1, онлайн обучение, 12- 13.09.2020 г., водещ: Мартина Иванова – терапевт и обучител по енергийна психология
 • “Рестартирай живота си с ТЕС” – онлайн обучение, януари-май, 2020 г.,  водещ: Мартина Иванова – терапевт и обучител по енергийна психология
 • Сомато психологичен семинар, Пре и перинатална Терапия: Първични импринти. Процес “Обгръщаща утроба” (участие в група за личен опит), водещ: Женя Бърч, 13.07-14.07.2019 г.
 • “Първична терапия” (Primal Therapy) – участие в 6-дневна резидентна група за личен опит в работа с травми от детството, водещи: едни от пионерите в този терапевтичен метод – Премарта и Сваруп де Конинг, 01.05 – 06.05.2019 г.
 • “Арттерапия на промяната” – онлайн курс (22.02 – 04.04.2019 г.), водещ доц. д-р Пепа Митева, психолог
 • “Лечебният дух” (група за хора, работещи с хора и духовните измерения на лекуването) – асистент в 3-ри дневен обучителен тренинг с водещ Свагито Лийбермайстер (психотерапевт, Германия), 07.12 – 09.12.2018 г.
 • “Изкуството да бъдеш констелатор” – асистент в 4-ри дневен майсторски клас с водещ Свагито Лийбермайстер (психотерапевт, Германия), 03.12 – 06.12.18 г. вкл.
 • “Лекуване на вътрешното дете с арттерапия” – онлайн курс (02.03 – 04.05.2018 г.), с водещ Елица Великова, психотерапевт
 • “Творческо пробуждане чрез арттерапия” – онлайн курс (05.08 -15.08.17), с водещ Елица Великова, психотерапевт
 • “Изкуството на умирането” ( “Art of Dying”), 5-дневна резидентна група с водещ Багат Зайлхофер (психотерапевт, Германия), 30.09 – 04.10.2015 г.; Асистент в същия този процес – в негово издание:  24.06 – 28.06.2023 г.
 • Тренинг семинар “Същността на Семейните констелации” с водещ д-р Бертолд Улсамер (психотерапевт, Германия), 17 – 18.12.2014 г.

 • Обучение за водещи на групи за родители по програма ,,Да пораснем заедно,, – Работилница за родители, УНИЦЕФ – България,
  15-17.03.2014 г.
 • „Тревожност и депресия” – д-р Джефри Зайк /Директор на Фондация „Милтън Ериксън”, Финекс, Аризона, САЩ/ – 19 – 20.03.2010 г.
 • Международна лятна школа по зависимости – Фондация „Стефан Батори”, Полша; теми: „Терапия на зависимостите и програмата на 12-те стъпки”, „Зависимостта като болест – симптоми, механизми, протичане”, „Дисфункционално семейство, терапия на ВДА”, „Съзависимост, деца в алкохолното семейство, семейна интервенция”; лектори: проф. Ева Войдило-Ошатинска, Анна Швед, Анджей Майхер, Ягода Кубяк, д-р Иван Добринов, 23 – 27.08.2009 г.
 • “Йерархия и власт в семейството и в терапевтичния процес” – Даниел Минучин /фамилен и брачен психотерапевт, “Минучин център”, Ню Йорк, САЩ/, 01-02.11.2008 г.
 • Трета национална конференция по психотерапия с участие в уъркшопи на д-р Петрос Полихронис, Йорг Бургмайстер, Габриеле Висман и др., 26-28.09. 2008 г.
 • „Въведение в мениджмънта” – Фондация „АРК”, май, 2008 г., обучител Ива Уорд
 • „Разработване на политика и процедури за закрила на детето в неправителствените организации” – обучител Стефан Йорданов, Център за приобщаващо образование, 2008 г.
 • „Приемна грижа”, Фондация „АРК”, обучител – Кристиан Келбърг /Швеция/,  2007 г.
 • Международен семинар “Предоставяне на помощ за лица, пострадали от трафика на хора”  програма Ла Страда, 20 – 24.11. 2006 г., Молдова. Програма Ла Страда за превенция на трафика на жени в Централна и Източна Европа е международен проект, финансиран от Холандското правителство и Европейската общност.
 • Обучение за обучители в подхода Резилианс по проект на Институт по социални дейности и практики, гр. София:
 • „Въведение в подхода резилианс”– І и ІІ Модул, с обучители: проф. Мишел Монсьо (Франция) и Стефан Ванистендаейл (Швейцария), февруари, ноември, 2006 г.
 • “Изработване и прилагане на превантивни програми, в контекста на подхода резилианс” – ІІІ Модул, с обучители: Стефан Ванистендаейл (Швейцария) и Жан Мейр (Франция), януари, 2009 г.
 • „Оценка на риска при уязвими клиенти” (в работа по случай) – К. Бауър, 2006 г.
 • „Управление на кризисни ситуации при работа с уязвими клиенти” (в работа по случай) – К. Бауър, 2006 г.
 • „Консултиране на Гореща телефонна линия за деца и семейства” – Фондация „Асоциация Анимус”, с обучител: Мария Енева, 2006 г.
 • Въвеждащо обучение по социална работа – Институт по социални дейности и практики, гр. София, 2006 г.
 • „Работа по случай” – Институт по социални дейности и практики, гр. София, 2006 г.
 • „Семейно консултиране” – Институт по социални дейности и практики, гр. София, 2006 г.
 • Умения за работа в Звено „Майка и бебе” (социална услуга в общността, насочена към изграждане на привързаност във връзката майка-дете и превенция на изоставянето) – Институт по социални дейности и практики, гр. София, 2006 г.
 • „Превенция на отклонено поведение при деца и младежи” – Институт по социални дейности и практики, гр. София, 2006 г.
 • „Мобилна социална работа” (социална работа в общности) – Димо Димов, Нейко Иванов, 2006 г.
 • “Семейна групова конференция” (метод за работа със семейства), с обучител: Диана Русева (психолог), консултант по социална работа към МТСП по проект „Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в България”, 2006 г.
 • „Наркотични вещества и зависимости”, обучител Татяна Кючукова, психолог, 2006 г.
 • „Работа с групи”, обучител Татяна Кючукова, психолог, 2006 г.
 •  „Административен мениджмънт” – ФРМС и СУ „Св. Кл. Охридски”, 2005 г.
 • „Социална работа с деца и юноши, преживели насилие” – Фондация „Асоциация Анимус”, обучители: Мария Енева и Иванка Георгиева, 2004 г.