С какво мога да ви бъда полезна? 

КОНСУЛТИРАНЕ И ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРИ И МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ПОДБОР НА ЕКИП

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ И ТРЕНИНГИ (ПО СОЦИАЛЕН СЛУЧАЙ)

Примерни теми за обучения:  Изграждане и развиване на алтернативни социални услуги – методология; Работа по случай – изготвяне на специализирана оценка, план за социални услуги, документация, междуинституционално взаимодействие при работа в екип и др. Системен подход в работата с деца и техните семейства; Консултирането в социално-психологическата работа; Семейно и брачно консултиране; Ранно детско развитие; Социална работа в общността/Мобилна социална работа; Консултиране на специализирана телефонна линия; Психо-социална подкрепа на деца и жени, претърпели насилие; Въведение в подхода Резилиане; Изработване и реализиране на превантивни програми; Работа с групи, разработване и осъществяване на групови програми; Тренинги за работа в екип; Други

СУПЕРВИЗИИ

Супервизията най-общо е процес, целящ да повиши качеството на работа на специалистите, работещи в областта на социалната и психологическата сфера, както и да намали риска от Синдром на професионално прегаряне (повишеното чувство за интелектуално, емоционално и физиологично изтощение). Важно условие е тя да се осъществява от външен за екипа специалист. Супервизията включва: обратна връзка за работата, насоки за вземане на подходящи решения за съответния случай и емоционална подкрепа.

Супервизиите могат да бъдат:

  • индивидуални супервизии по конкретен социален случай
  • групови супервизии по конкретен социален случай
  • екипни супервизии – насочена към подобряване на взаимодействието е екипа
  • мениджърска супервизия – в подкрепа на екипи на лидери
  • водене на групи по интервизия

Провеждането на обучения и супервизии се осъществява след покана и предварително договаряне между мен и Вашата организация!

За повече информация и запитване:

телефон за връзка: 0889 977 512